Algemene Voorwaarden

Boeken

Totstandkoming van de boeking
Boekingen kunnen alleen online via de website gemaakt worden bij Funbreaks. Deze worden altijd als definitieve boeking beschouwd en zijn dan ook bindend, waarbij je wettelijk aan betaling gebonden bent. De zogenoemde afkoelingsperiode die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op het boeken van activiteiten en reizen.

Gegevens in het boekingsformulier dienen naar waarheid te worden ingevuld. De boeking dient altijd door de persoon zelf gemaakt te worden in verband met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname zonder restitutie.

Er wordt altijd binnen 24 uur een bevestiging verzonden naar het opgegeven e-mailadres. In de bevestiging zijn alle benodigde gegevens opgenomen. Als de betaling nog niet voldaan is bij boeking dan staan in de bevestiging tevens de betalingsvoorwaarden vermeld. Boekingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. De beschikbaarheid op de website wordt zo snel als mogelijk is bijgewerkt, het kan echter voorkomen dat de beschikbaarheid nog niet volledig up-to-date is. Mocht na boeking blijken dat een event niet meer beschikbaar is dan zal de deelnemer daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

Prijzen
Gepubliceerde prijzen zijn altijd per persoon.

Reis- en annuleringsverzekering
Deelnemers dienen altijd zelf zorg te dragen voor een geldende reis- en annuleringsverzekering. Funbreaks draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Betalen

Betaling van dagactiviteiten
Bij dagactiviteiten dien je de kosten direct volledig te betalen. Dit kan tijdens het maken van de boeking direct online via iDEAL. Wanneer je er voor kiest om de betaling zelf over te boeken dan dient deze binnen 48 uur voldaan te zijn. In de boekingsbevestiging staan de betalingsgegevens vermeld. Boekingen zijn altijd bindend waarbij je wettelijk aan betaling gebonden bent. Het niet (tijdig) betalen betekent niet dat de boeking automatisch is geannuleerd, de annuleringsvoorwaarden blijven te allen tijden gelden. 

Betaling van reizen en feesten
Bij reizen en feesten dient een aanbetaling van 25% van de reissom (plus boekingskosten) gedaan te worden. De betaling kan bij boeking direct online via iDEAL voldaan worden. Als je er voor kiest om de betaling zelf over te boeken dan dient deze binnen 48 uur voldaan te zijn. In de boekingsbevestiging staan de betalingsgegevens vermeld. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag betaald te zijn. Indien de restantbetaling niet uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan is, wordt geacht dat de overeenkomst geannuleerd is. Funbreaks is gerechtigd de boeking daarna te annuleren en de plek vrij te geven. Er worden annuleringskosten in rekening worden gebracht volgens de annuleringsvoorwaarden. Indien je boekt binnen 6 weken voor de vertrekdag, moet het gehele bedrag direct voldaan worden. Boekingen zijn altijd bindend waarbij je wettelijk aan betaling gebonden bent. Het niet (tijdig) betalen betekent niet dat de boeking automatisch is geannuleerd, de annuleringsvoorwaarden blijven te allen tijden gelden. 

Annulering door de deelnemer

Bij alle door Funbreaks georganiseerde dagactiviteiten en reizen gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Annuleren van dagactiviteiten
Het annuleren van dagactiviteiten door de deelnemer kan kosteloos tot uiterlijk 4 weken voor de dag van het event. Er worden dan alleen boekings- en administratiekosten van € 5,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken vindt geen restitutie plaats.

Annuleren van reizen en feesten
Annulering tot uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten van € 29,50

Annulering tot uiterlijk 5 weken voor de vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten van € 29,50 + 25% van de reissom
Annulering tot uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten van € 29,50 + 50% van de reissom
Annulering tot uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten van € 29,50 + 75% van de reissom
Annulering binnen 2 weken voor de vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten van € 29,50 + 100% van de reissom

Annuleren kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar info@funbreaks.nl.

Wij raden iedereen aan om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Eventueel kun je daar een beroep op doen bij annulering van je boeking, afhankelijk van de reden en de voorwaarden van je verzekering. 

De zogenoemde afkoelingsperiode die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op het boeken van activiteiten en reizen.

Ongeldige boekingen
Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden en/of een ongeldige boeking maakt zal deze uitgesloten worden van deelname. Reeds gemaakte kosten worden niet gerestitueerd.

Annulering door de organisatior

De organisator heeft altijd het recht de activiteit of reis met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal of als dit door omstandigheden nodig is (bij uitzonderingen als noodweer of bijzondere omstandigheden). De organisator betaalt in dit geval het reeds aanbetaalde bedrag plus de betaalde boekingskosten in zijn geheel terug.

Garantiestelling
De consument is ervan verzekerd dat hij zijn vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Informatieplicht / uitsluiting deelname

Lichamelijk en/of geestelijke toestand
De deelnemers dient zelfredzaam te zijn. De deelnemer dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de deelnemer(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer zelf dan wel andere deelnemers of medewerkers of bezittingen van derden. De deelnemer is zich ervan bewust dat ook een vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

Indien de deelnemer in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de deelnemer door de organisator van (verdere) deelname aan de geboekte activiteit of reis wordt uitgesloten, zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Eventuele extra gemaakte kosten worden aan de deelnemer in rekening gebracht.

Single zijn
Bij het maken van de boeking dient de deelnemer single te zijn. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden zal deze uitgesloten worden van deelname. Reeds gemaakte kosten worden niet gerestitueerd. Indien de deelnemer na boeking in de tussentijd een relatie heeft gekregen kan deze een dagactiviteit tot 4 weken van tevoren en een reis tot 6 weken van tevoren kosteloos annuleren (m.u.v. boekings- en administratiekosten). Zie hiervoor ook de geldende annuleringsvoorwaarden. 

Leeftijdsgroep
Bij het maken van de boeking dient de deelnemer binnen de leeftijdsgroep te vallen die bij het event of de reis vermeld staat. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden zal deze uitgesloten worden van deelname. Reeds gemaakte kosten worden niet gerestitueerd.

Uitsluiting deelname
Funbreaks behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een deelnemer bij twijfel uit te sluiten van deelname. De deelnemer zal hiervan op de hoogte worden gebracht en de aanbetaling zal worden teruggestort (indien deze reeds voldaan is), minus reeds gemaakte kosten. Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit/reis last en/of schade berokkent aan andere deelnemers, aan medewerkers van Funbreaks of aan de locatie, kan de deelnemer door Funbreaks per direct uitgesloten worden van deelname. Dit geldt ook als blijkt dat een deelnemer onjuiste gegevens heeft opgegeven bij boeking. Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik leiden eveneens tot uitsluiting van deelname. Bij uitsluiting van deelname tijdens een event/reis wordt er geen geld gerestitueerd. Eventuele voortvloeiende kosten door de uitsluiting of het misdragen van een deelnemer kunnen in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Privacy Policy

Onze Privacy Policy is onderdeel van de voorwaarden.

Enquete na thuiskomst bij reizen

Wij werken continu aan de verbetering van onze reizen en van onze dienstverlening. Ervaringen en feedback van onze gasten zijn daarbij onmisbaar en daarom vragen we je om na terugkomst van je vakantie ons online enquêteformulier in te vullen. De enquete wordt na de reis per e-mail toegestuurd.

Gebruikersrechten

De gebruikersrechten die door Funbreaks aan klanten worden verleend zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gelden vanaf het moment van inschrijving tot aan het beëindigen van de reis of de activiteit. Al het andere gebruik door deelnemers zonder toestemming van Funbreaks is strikt verboden.

Intellectueel eigendom
De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen en teksten op de website en op de social media kanalen van Funbreaks zijn het intellectuele eigendom van Funbreaks en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Funbreaks.

Copyright
Alle rechten berusten bij Funbreaks, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Funbreaks mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eventuele fouten of vergissingen op de website of andere uitingen zijn voor Funbreaks niet bindend. Alle genoemde informatie is dus onder voorbehoud. Funbreaks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de website, social media kanalen, publicaties en andere uitingen en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Aansprakelijkheid

Funbreaks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de tijdens de reis, het verblijf en de activiteiten, anders dan bepaald in de reisvoorwaarden. Dit geldt ook voor alle organisaties, instructeurs en reisleiding waar Funbreaks mee samenwerkt. Deelname is altijd op eigen risico. Ook kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Ontevreden of klachten?

Uiteraard doen wij ons uiterste best om je een fijne en onvergetelijke reis te bezorgen. Ondanks de goede zorgen kunnen er tijdens je reis dingen zijn of gebeuren waar je het niet mee eens bent. Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Meld dit dan direct bij je reisleiding ter plaatse. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat er op het moment dat je je klacht kenbaar maakt, daar vaak direct wat aan gedaan kan worden. Eenmaal thuis is het voor ons meestal niet meer mogelijk om problemen op te lossen. Indien je klacht niet via bovenstaande procedure binnenkomt kan de klacht helaas niet door ons in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie.

© Copyright 2016-2024 – Funbreaks