Algemene Voorwaarden

Boeken

Totstandkoming van de boeking
Boekingen kunnen alleen online via de website gemaakt worden bij Funbreaks. Deze worden als definitieve boeking beschouwd en zijn dan ook bindend waarbij je wettelijk aan betaling gebonden bent.

Gegevens in het boekingsformulier dienen naar waarheid te worden ingevuld. De boeking dient altijd door de persoon zelf gemaakt te worden in verband met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting.

Er wordt altijd binnen 24 uur een bevestiging verzonden naar het opgegeven e-mailadres. In de bevestiging zijn alle benodigde gegevens opgenomen. Als de betaling nog niet voldaan is bij boeking dan staan in de bevestiging tevens de betalingsvoorwaarden vermeld. Boekingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. De beschikbaarheid op de website wordt zo snel als mogelijk is bijgewerkt, het kan echter voorkomen dat de beschikbaarheid nog niet volledig up-to-date is. Mocht na boeking blijken dat een event niet meer beschikbaar is dan zal de deelnemer daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

Prijzen
Gepubliceerde prijzen zijn altijd per persoon en exclusief eventuele boekingskosten. Bij dagactiviteiten worden geen boekingskosten in rekening gebracht. Bij activiteiten van meerdere dagen staan bij het event de boekingskosten apart vermeld.

Reis- en annuleringsverzekering
Deelnemers dienen altijd zelf zorg te dragen voor een geldende reis- en annuleringsverzekering. Funbreaks draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Betalen

Betaling van de reissom
Bij activiteiten en feesten (al dan niet met overnachting) dien je de kosten direct volledig te betalen. Dit kan tijdens het maken van de boeking direct online via iDEAL. Wanneer je er voor kiest om de betaling zelf over te boeken dan dient deze binnen 48 uur voldaan te zijn. In de boekingsbevestiging staan de betalingsgegevens vermeld. Boekingen zijn altijd bindend waarbij je wettelijk aan betaling gebonden bent.

Bij weekend-, midweek- en weekreizen ontvang je een bevestiging waarin vermeld staat dat je binnen 48 uur een aanbetaling dient te doen. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag betaald te zijn. Indien je boekt binnen 6 weken voor de vertrekdag, moet het gehele bedrag direct voldaan worden. Boekingen zijn bindend waarbij je aan betaling gebonden bent.

Wijzigen of Annuleren

Annulering door deelnemer
Bij annulering van dagactiviteiten door de deelnemer vindt geen restitutie plaats.

Bij alle door Funbreaks georganiseerde reizen gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden. De boekingskosten zijn niet restitueerbaar.
Annulering tot uiterlijk 6 weken voor vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten + 25% van de reissom
Annulering tot uiterlijk 4 weken voor vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten + 50% van de reissom
Annulering tot uiterlijk 2 weken voor vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten + 75% van de reissom
Annulering binnen 2 weken voor vertrekdag: reiziger betaalt de boekingskosten + 100% van de reissom

Wij raden iedereen aan om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Eventueel kun je daar een beroep op doen bij annulering van je boeking, afhankelijk van de reden en de voorwaarden van je verzekering.

Wijzigen door deelnemer
Wanneer een deelnemer zijn gehele reis of activiteit door omstandigheden wil wijzigen naar een andere datum zal er door Funbreaks, afhankelijk van het tijdstip van wijzigen en de beschikbaarheid, bekeken worden of en tegen welke condities dit kan gebeuren. Indien dit niet het geval is zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door organisator
De organisator heeft het recht de activiteit of reis met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal of als dit door omstandigheden nodig is (bij uitzonderingen als noodweer of bijzondere omstandigheden). De organisator betaalt in dit geval het reeds aanbetaalde bedrag plus de betaalde boekingskosten in zijn geheel terug.

Tijdelijke informatie m.b.t. het coronavirus
Als een event/reis geen doorgang kan vinden door beperkende maatregelen van de overheid of omdat de organisatie het event niet kan uitvoeren zoals verkocht, dan wordt het verplaatst naar een nieuwe datum. Mocht je op deze nieuwe datum echt niet kunnen dan wordt het geld gerestitueerd. Meer informatie kun je vinden op de speciale pagina over Corona. Je kunt dus met een gerust hart boeken en hoeft niet bang te zijn dat je je geld kwijt bent. Als een deelnemer er zelf voor kiest om te annuleren (terwijl het event wel doorgang kan hebben) dan gelden de normale annuleringsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

Garantiestelling
De consument is ervan verzekerd dat hij zijn vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Informatieplicht / uitsluiting deelname

Lichamelijk en/of geestelijke toestand
De deelnemer dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de deelnemer(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer zelf dan wel andere deelnemers of medewerkers of bezittingen van derden. De deelnemer is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

Indien de deelnemer in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer door de organisator van (verdere) deelname aan het event wordt uitgesloten, kunnen eventuele extra gemaakte kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Single zijn
Bij het maken van de boeking dient de deelnemer single te zijn. Wanneer je in de tussentijd een relatie krijgt adviseren we je contact op te nemen met Funbreaks om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden zal deze uitgesloten worden van deelname. Reeds gemaakte kosten worden niet gerestitueerd.

Leeftijdsgroep
Bij het maken van de boeking dient de deelnemer binnen de leeftijdsgroep te vallen. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden zal deze uitgesloten worden van deelname. Reeds gemaakte kosten worden niet gerestitueerd.

Uitsluiting deelname
Funbreaks behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een reiziger bij twijfel uit te sluiten van deelname. De deelnemer zal hiervan op de hoogte worden gebracht en de aanbetaling zal worden teruggestort indien deze reeds voldaan is. Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit/reis last en/of schade berokkent aan andere deelnemers, aan medewerkers van Funbreaks of aan de locatie, kan de deelnemer door Funbreaks per direct uitgesloten worden van deelname. Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik leiden eveneens tot uitsluiting van deelname. Bij uitsluiting van deelname tijdens een event/reis wordt er geen geld gerestitueerd. Eventuele voortvloeiende kosten door de uitsluiting of het misdragen van een deelnemer kunnen in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Privacy Policy

Onze Privacy Policy is onderdeel van de voorwaarden.

Enquete na thuiskomst bij reizen

Wij werken continu aan de verbetering van onze reizen en van onze dienstverlening. Ervaringen en feedback van onze gasten zijn daarbij onmisbaar en daarom vragen we je om na terugkomst van je vakantie ons online enquêteformulier in te vullen. De enquete wordt na de reis per e-mail toegestuurd.

Gebruikersrechten

De gebruikersrechten die door Funbreaks aan klanten worden verleend zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gelden vanaf het moment van inschrijving tot aan het beëindigen van de reis of de activiteit. Al het andere gebruik door deelnemers zonder toestemming van Funbreaks is strikt verboden.

Intellectueel eigendom
De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen en teksten op de website en op de social media kanalen van Funbreaks zijn het intellectuele eigendom van Funbreaks en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Funbreaks.

Copyright
Alle rechten berusten bij Funbreaks, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Funbreaks mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eventuele fouten of vergissingen op de website of andere uitingen zijn voor Funbreaks niet bindend. Alle genoemde informatie is dus onder voorbehoud. Funbreaks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de website, social media kanalen, publicaties en andere uitingen en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Aansprakelijkheid

Funbreaks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de tijdens de reis, het verblijf en de activiteiten, anders dan bepaald in de reisvoorwaarden. Dit geldt ook voor alle organisaties, instructeurs en reisleiding waar Funbreaks mee samenwerkt. Deelname is altijd op eigen risico. Ook kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Ontevreden of klachten?

Uiteraard doen wij ons uiterste best om je een fijne en onvergetelijke reis te bezorgen. Ondanks de goede zorgen kunnen er tijdens je reis dingen zijn of gebeuren waar je het niet mee eens bent. Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Meld dit dan direct bij je reisleiding ter plaatse. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat er op het moment dat je je klacht kenbaar maakt, daar vaak direct wat aan gedaan kan worden. Eenmaal thuis is het voor ons meestal niet meer mogelijk om problemen op te lossen. Indien je klacht niet via bovenstaande procedure binnenkomt kan de klacht helaas niet door ons in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie.

© Copyright 2016-2020 – Funbreaks